Λέξη του Λεξιλογίου και της Προφοράς Δημοσκοπήσεις

Πώς να προφέρει Arapahoe;

uhra-puhhow
uhrapuh-how
uh-rap-uh-hoh
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει AHWATUKEE;

aa-wuh-too-kee
AA-wu-htoo-kee
aaw-yht-ok-ee
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Britney spears;

br-it-nee spe-erz
brit-nee speerz
br-i-tnee sp-er-ez
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Worcester;

wu-ST-r
WU-str
wu-str
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Rowan atkinson;

ro-wuhn atkuhn-sn
row-uhn at-kuhn-sn
ro-w-uhn at-kuh-nsn
Ρωτήστε τους φίλους σας
X