Λέξη του Λεξιλογίου και της Προφοράς Δημοσκοπήσεις

Πώς να προφέρει fluticasone;

floo-ti-kuh-sown
floo-tikuh-sown
flooti-kuh-sown
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Minsk;

min-sk
minsk
mins-k
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Gwyneth Paltrow ;

gweh-nuh-th pal-tr-ow
gweh-nuhth pal-trow
gwe-hnu-hth pal-tro-w
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Montelukast;

maan-tuh-loo-kast
maan-tuhloo-kast
maant-uhloo-kast
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Perth;

pur-th
purth
PUR-th
Ρωτήστε τους φίλους σας
X