Λέξη του Λεξιλογίου και της Προφοράς Δημοσκοπήσεις

Πώς να προφέρει WEAUBLEAU;

WAH-blo-w
WA-H-bl-ow
WAH-blow
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Mark Zuckerberg;

maa-rk zuhkr-brg
maa-r-k zuh-kr-b-rg
maark zuh-kr-brg
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Wiederkehr;

wee-da-kuhur
weeda-kuhur
wee-da-ku-hur
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Alexander Graham Bell;

a-luhgzan-dr gram-ham be-ll
a-luhg-zan-dr gram bel
aluhgz-an-dr gra-m be-l
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Taylor Swift;

teil-r swi-ft
tei-lr swift
te-ilr swif-t
Ρωτήστε τους φίλους σας
X