Λέξη του Λεξιλογίου και της Προφοράς Δημοσκοπήσεις

Πώς να προφέρει oseltamivir;

ohsayl-taa-mivir
oh-sayl-taa-mi-vir
oh-sayltaa-mivir
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Nantong;

nan-tawng
nan-taw-ng
na-n-taw-ng
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Hugh grant;

hyoo-gra-ant
hyoo graant
HYOO-graant
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Esomeprazole;

ee-suhmeh-pruh-zole
ee-suh-meh-pruh-zole
eesuhmeh-pruhzole
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει BELEM;

beh-lu-hm
b-ehlu-hm
beh-luhm
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Trending στο HowToPronounce